Shame

Denis Mutinda
ISACA Kenya President

On Tue, Jan 30, 2018 at 11:30 AM, Wamathai (HapaKenya) via kictanet <